agor drysau 2014

Theatre. Dance. Music. Seminars. Puppetry.

Click on the images for more information!...Cliciwch ar y delweddau isod i gael gwybodaeth bellach!

Theatr Iolo + Theatre Hullabaloo

Luna

Luna

An enchanting theatre experience about friendship, the moon and being brave in the dark.

Profiad theatr hudol am gyfeillgarwch, y lleuad a bod yn ddewr yn y tywyllwch.

Age / Oed: 2 - 5

Ceol Connected

the quiet tree

The quiet tree and the creatures of Whistleberry forest

Sing, dance, and explore musical instruments in this participatory workshop performance for Young Children.

Dewch i ganu, dawnsio ac arbrofi gydag offerynnau mewn gweithdy cyfranogol i blant ifanc.

Age / Oed: 2 - 3 / 4 - 5

Cwmni Theatr Arad Goch

where the leaves blow

Where the leaves blow

An interactive theatre experience using natural objects to create stories and characters - with dancing pine-cones and driftwood dragons!

Profiad theatr rhyngweithiol yn defnyddio pethau naturiol i greu straeon a chymeriadau - gyda choed sy’n dawnsio a dreigiau broc môr yn cweryla!

Age / Oed: 2 - 8

Teatrodistinto

Kish Kush

Kish Kush - Traces of an encounter

A fascinating performance for small children: the set is divided by a paper wall, there is one character on either side and both speak different languages and have different opinions.

Sioe hudolus i blant bach: mae’r set wedi ei rhannu gan fur papur, ceir un cymeriad y naill ochr â’r llall i’r mur ac mae’r ddau’n siarad iaith wahanol ac mae ganddynt wahanol safbwyntiau.

Age / Oed: 3+

Cwmni’r Frân Wen

Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad (The Wardrobe)

A nice hat... a frock that’s lost its shape... a velvet cloak... Each piece of clothing opens the lock to the souls of characters who have drifted away from everyday life... but the clothes cupboard is full of possibilities.

Het drwsiadus...ffrog wedi colli ei siâp....clogyn melfedaidd...Mae pob dilledyn yn agor clo i enaid cymeriadau sydd wedi pellhau o fywyd bob dydd...ond o ddiosg y wisg sy’n eu cuddio a mentro i fyd eu breuddwydion mae stôr y cwpwrdd dillad yn llawn posibiliadau.

Age / Oed: 3 - 6

Branar

Clan Lir

Clan Lir / The Children of Llŷr / Plant Llŷr

Following the success of Misé Scéal Calín in Agor Drysau 2012 we’re delighted that Branar have decided to return to perform their latest production, Clann Lir.

Yn dilyn llwyddiant Misé Scéal Calín yn Agor Drysau 2012, pleser o’r mwyaf i ni yw bod Branar am ddychwelyd i berfformio eu cynhyrchiad diweddaraf sef Clann Lir.

Age / Oed: 6 - 10

Bambalina Teatre Practicable

Ulysses

Ulysses

A humorous and beautiful production by an award winning company who have been praised in all corners of the world.

Cynhyrchiad hwyliog a hardd gan gwmni sydd wedi ennill gwobrau a chlod mawr ym mhob cwr o’r byd.

Age / Oed: 6+

Izzi Tooinsky

Izzi Tooinsky

Izzi Tooinsky and the man eating chicken

Hilarious and energetic Izzi is from a very rare breed - he’s currently one of only seven individuals on the planet to carry on the ancient and honourable tradition of combining two great arts - jugglery so bold as to amaze the mind and stories so enchanting as to captivate the heart.

Mae Izzi yn gymeriad hynod iawn, mae’n un o ddim ond saith o bobl ar draws y byd sy’n cynnal y traddodiad aruchel a hynafol o gyfuno dwy gelfyddyd nodedig - jyglo, sydd mor heriol fel ei fod yn synnu’r ymennydd a chreu straeon, sydd mor swynol fel eu bod yn cyfareddu’ch calon.

Age / Oed: 7+

Armagh Rhymers

The enormous turnip

The Enormous Turnip

This earthy and lively performance uses old customs, children’s songs and playground rhymes.

The company performed in the first AGOR DRYSAU-OPENING DOORS in 1996 and have visited Wales many times since: croeso nôl!

Mae’r perfformiad hwyliog a gwerinol yma yn tynnu ar hen ddefodau, caneuon plant a rhigymau chwarae.

Fe ymddangosodd y cwmni yng ngŵyl gyntaf un AGOR DRYSAU-OPENING DOORS ym 1996 ac maent wedi ymweld â Chymru sawl gwaith ers hynny; croeso nôl!

Age / Oed: 7+

Compagnie Arcosm

echoa

Echoa

Two dancers and two percussionists take us on an intriguing journey creating stories told through exuberant dance and rhythm.

Dau ddawnsiwr a dau offerynnwr sy’n mynd â ni ar daith anturus gan greu straeon a fynegir trwy ddawns a rhythmau bywiog cerddoriaeth Lladin sionc.

Age / Oed: 7+

Georgia Ruth

Georgia Ruth

Adar Llatai (Messenger Birds)

A unique performance of original and traditional songs by Georgia Ruth, a local girl making a huge name for herself across the UK and the rest of the world.

Cyflwyniad arbennig o ganeuon gwerin a gwreiddiol gan Georgia Ruth, merch leol sy’n gwneud enw mawr i’w hun ar draws Prydain a’r byd.

Age / Oed: 7 - 11

Arad Goch

STOMP

Little Stomp

Wales’ Children’s Laureate, Aneirin Karadog, and our previous Children’s Laureate, Eurig Salisbury, lead a STOMP performance of poetry with a wild crew of poets - and a chance for the audience to choose the best poem of the festival.

Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog, a chyn Fardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, yn arwain STOMP o berfformiad barddonol i blant gyda chriw gwyllt o feirdd eraill - a chyfle i’r gynulleidfa ddewis cerdd orau’r ŵyl.

Age / Oed: 7 - 12

The Armagh Rhymers

Mummers Play

Mummers Play

In a succession of ‘mini dramas’, each overlapping and keeping the audience (and actors) on their toes, you will meet colourful characters such as St. Patrick, the Turkish Knight, Big Bellied Ned, Slick Slack, Big Head, Oliver Cromwell and the Doctor. Amidst the music and comedy are the universal themes of death and resurrection, and good triumphing over evil!

Mewn cyfres o ‘ddramâu byrion’, pob un ohonynt yn gorgyffwrdd â’i gilydd a chadw’r gynulleidfa (a’r actorion) ar flaenau eu traed, cewch gwrdd â chymeriadau lliwgar fel Padrig Sant, y Marchog Twrcaidd, Ned Foliog, Slic Slac, Y Pen Mawr, Oliver Cromwell a’r Meddyg. Ymysg y gerddoriaeth a’r comedi ceir themâu oesol marwolaeth ac atgyfodiad, a da’n trechu drwg!

Age / Oed: 7+

Matthew Jones + David Haylock, Prifysgol Aberystwyth University + Cwmni Theatr Arad Goch

Outsiders

Outsiders

Three young people with one common problem, they all feel like OUTSIDERS. What is an OUTSIDER? Are you an OUTSIDER?

Tri pherson ifanc ag un broblem gyffredin, mae pob un yn teimlo fel dieithryn - mae pawb yn OUTSIDER. Beth yw OUTSIDER? Wyt ti’n OUTSIDER?

Age / Oed: 13+

Arad Goch

Sxto

SXTO / SXTNG

During this exciting and contemporary performance we see the side-effects of SEXTING, sexual harassment through texting and other social media, on a group of secondary school pupils.

Yn ystod y perfformiad cyfoes a chyffrous hwn cawn weld beth yw sgîl-effeithiau SXTO, sef anfon negeseuon testun rhywiol eu natur, ymhlith criw o ddisgyblion ysgol uwchradd.

Age / Oed: 13+

National Youth Theatre of Wales

crash

Dead Born Grow

Frantic Assembly and twelve talented performers from the National Youth Theatre of Wales in a dark, energetic and risk-taking performance of physical theatre.

Frantic Assembly a deuddeg perfformiwr talentog o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru mewn perfformiad tywyll, egnïol a mentrus o theatr gorfforol

Age / Oed: 14+

Poorboy Theatre

pirates and mermaids

Pirates and Mermaids

2013 Edinburgh Fringe nomination for the best solo performance, several 4 star reviews, one of the most successful productions of the festival!

Enwebwyd am y perfformiad unigol gorau, amryw o adolygiadau 4 seren, un o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus Gŵyl Ymylol Caeredin 2013!

Age / Oed: 14+

Zeal Theatre

King Hit

King Hit

Zeal Theatre is an internationally acclaimed and award winning company known for their high quality productions for teenagers; Zeal is the company which originally created STONES - made popular by Arad Goch in Wales and toured recently in 2013.

Bydd cynulleidfaoedd yn heidio i weld y perfformiad hwn yn dilyn taith lwyddiannus Arad Goch o gynhyrchiad nodedig Zeal, “STONES / TAFLIAD CARREG”, yn ystod hydref 2013.

Age / Oed: 14+

   
Content © : Arad Goch and the individual companies Design ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014