agor drysau 2012

Outsiders

Outsiders

Cwmni / Company: Matthew Jones + David Haylock, Prifysgol Aberystwyth University + Cwmni Theatr Arad Goch www.aradgoch.org
Oed / Age: 13+
Hyd / Duration: 60 m
Iaith / Language: Cymraeg a Saesneg / Welsh and English

Tri pherson ifanc ag un broblem gyffredin, mae pob un yn teimlo fel dieithryn – mae pawb yn OUTSIDER. Beth yw OUTSIDER? Wyt ti’n OUTSIDER? Mae’r tri chymeriad yn cwrdd trwy flog sy’n trafod y materion yma ond wrth i’w perthynas ddatblygu ar-lein ac yn y byd go iawn, mae pethau’n dechrau mynd o chwith. Mae’r cynhyrchiad yn archwilio’r berthynas rhwng perfformiad byw a thechnoleg ddigidol: mae modd i’r gynulleidfa, yn gwbl ddienw, anfon negeseuon testun byw i’r cymeriadau gan gyfrannu at y stori wrth iddi ddatblygu.

Mae’r cynhyrchiad yn rhan o waith ymchwil dau fyfyriwr PhD sy’n archwilio’r berthynas rhwng perfformiadau byw a thechnoleg newydd.

Three young people with one common problem, they all feel like OUTSIDERS. What is an OUTSIDER? Are you an OUTSIDER? They meet through a blog which discusses these issues but as their relationship develops online and in the real world, things start to go wrong. The production explores the relationship between live performance and digital technology: the audience is able, anonymously, to send live text messages to the characters and contribute to the story as it develops.

The production forms part of the research for two PhD students who are exploring the relationship between live performances and new technology.


© yn y cynnwys: Arad Goch a’r cwmnïau unigol Cynllun ©redsnapper 2011, © Llŷr Edwards 2014